IMPORTANT DATES

Start of Online Registration: 17.10.2018

Abstract Submission Deadline: 15.03.2019
Abstract Submission Deadline: 15.04.2019

Early Registration Fee Deadline: 31.12.2018

Committees

Chairman: Prof. Varfolomeev Sergey D.

Vice-Chairman: Prof. Kurochkin Ilya N.

Scientific Secretary: Dr. Osipova Tatyana A.

Members:
Acad. Gabibov Alexander G.
Acad. Sinyashin Oleg G.
Prof. Popov Vladimir O.
Prof. Bachurin Sergey O.
Prof. Bonch-Osmolovskaya Elizaveta A.
Prof. Tishkov Vladimir I.
Prof. Klyachko Natalia L.
Prof. Nemukhin Alexander V.
Dr. Knorre Vera D.
Dr. Gachok Irina V.
Dr. Zaitseva Elena A.
Mr. Rybalov Aleksey P.

Program Committee

Chairman: Prof. Tishkov Vladimir I.

Vice- Chairman: Pometun Anastasia A.

Members:
Acad. Gabibov Alexander G.
Prof. Bonch-Osmolovskaya Elizaveta A.
Prof. Kurochkin Ilya N.
Prof. Svyadas V.-J. K.
Prof. Klyachko Natalia L.
Prof. Ugarova Natalya N.
Dr. Belogurov Alexey A.
Dr. Savin Svyatoslav S.

PARALLEL SESSION:

Co-symposium «Extremophiles and Extremozymes»

Chairman: Prof. Elizaveta B-Osmolovskaya